Informace o možnosti osobní přítomnosti ve škole

Organizace ve škole:

Ranní družina není poskytována

Začátek vzdělávacích aktivit je v 8:00 hod pro 1., 2. a 3. třídu, 8:15 pro 4. a 5. třídu. Škola se otvírá v 7:45.

Konec dopoledních vzdělávacích aktivit po obědě (před obědem, pro žáky, kteří se nebudou stravovat ve školní jídelně), odpoledních podle zájmu rodičů, nejdéle do 15:15 hod.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy s vymezením času a způsobu odchodu žáků ze školy na tiskopis „Oznámení zákonných zástupců o účasti žáka ve vzdělávacích aktivitách v  ZŠ od 25.5. 2020 do 30.6. 2020“. Tento tiskopis je v příloze a  je nutné ho dodat do školy v písemné podobě do 18.5.2020 (dáno MŠMT) – doporučuji hodit do schránky nacházející se vpravo od vstupních dveří školy.

Maximální počet žáků ve skupině bude 15, každý žák v jedné lavici s rozestupy. Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy podle tříd a kritéria počtu přihlášených žáků.

Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020. Výuka tělesné výchovy není možná.

Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část.

 Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku. Dopolední část bude organizována formou vzdělávacích bloků, nebude probíhat podle rozvrhů. Konec dopoledního vzdělávání bude odlišný pro jednotlivé třídy – skupiny (z důvodu zabezpečení postupného přechodu jednotlivých skupin na oběd a zamezení jejich vzájemného kontaktu ve školní jídelně). V tuto dobu končí výuka a žáci odchází na oběd:

  • 1. třída – skupina 11:00
  • 2. třída – skupina 11:20
  • 3. třída – skupina 11:40
  • 4. třída – skupina 12:00
  • 5. třída – skupina 12:20

Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Po obědě budou pro žáky v kmenových třídách v odpoledním bloku zajištěny volnočasové aktivity. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.  


Provoz školy a hygienická opatření

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“)

 Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

 Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Při příchodu do školy se organizuje shromáždění žáků ve skupinách tak, jak budou následně společně ve třídách. Dále budou žáci plynule přicházet jednotlivě přímo do svých tříd. Přezouvání a odkládání svršků bude ještě upřesněno v závislosti na počtu přihlášených žáků tak, aby nedocházelo k akumulaci skupin.

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla.

 Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

 Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru), (určí vyučující). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.


Pravidla při poskytování školního stravování

Pro žáky je zajištěno stravování ve školní jídelně. V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin. Z tohoto důvodu budou žáci jednotlivých tříd s pedagogickým doprovodem přecházet do jídelny v budově MŠ s časovým posunem tak, aby nedocházelo k akumulaci skupin v jídelně. Přesný časový harmonogram, který bude i odpovídat konci dopoledního vzdělávání u jednotlivých skupin, bude rodičům sdělen (v závislosti na počtu přihlášených žáků).

 Při stravování budou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku. Při vstupu do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce. Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.


Osoby s rizikovými faktory

 Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený níže nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

 Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

 Při nebo před prvním vstupem do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení: písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) - viz příloha Čestné prohlášení.


 Rizikové faktory

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

 4. Porucha imunitního systému, např.

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

 b) při protinádorové léčbě,

 c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).


Způsoby předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků.

Zákonní zástupci přihlásí žáky ke vzdělávacím aktivitám ve škole. Zároveň uvedou čas denního odchodu ze školy a uvedou, jakým způsobem budou žáci do školy i ze školy přicházet a odcházet – zda a v kolik hodin, sami nebo je bude někdo vyzvedávat.

Pedagogové budou vést evidenci účasti žáků. Rodiče mají povinnost informovat o neúčasti přihlášených žáků ve vzdělávacích aktivitách předem nebo nejpozději v konkrétní den. Ze školy odcházejí žáci podle sdělení času odchodů od zákonných zástupců.

Mgr. Jana Gregorová, ředitelka školy

Oficiální stránky ZŠ Topolná / Prohlášení o přístupnosti
web by: icard.cz