Základní informace o ŠD

Co je Školní družina a jaké má poslání?

Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky. Plní vzdělávací cíle a rozvíjí specifické nadání dětí. Pomáhá dětem překonávat jejich handicapy. Důležitou roli má v prevenci negativních sociálních jevů. Rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence.

Základním prostředkem činnosti ve školní družině je hra založená na zážitku účastníků, která obohacuje jejich sebepoznání, rozšiřuje vědomosti a dovednosti a navozuje kladné emoce.

Školní vzdělávací program ŠD při ZŠ Topolná navazuje na ŠVP prvního stupně ZŠ. Je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Usiluje o vytváření zdravé osobnosti, odolné vůči negativním vlivům, která bude znát svou cenu, najde své místo ve zdravé sociální skupině.

Základní informace ŠD

Přijímání dětí

Do školní družiny jsou děti přijímány na základě řádně vyplněného a odevzdaného zápisního lístku. Na každém zápisním lístku musí být uvedeno, jak bude dítě ze ŠD odcházet (v doprovodu rodičů, sourozenců, samostatně).

Úplata

Úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách – za období září až prosinec a leden až červen. Za jeden měsíc činí částka 50,- Kč. Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok. Škola přijímá platby v hotovosti jen zcela výjimečně, rodiče platí bezhotovostním způsobem – převodem na bankovní účet školy. Variabilní symbol slouží číslo popisné, kde dítě bydlí.

Provoz ŠD:

Ranní: 6.30 – 8.00

Odpolední 11.40 – 15.40

Po vyučování vychovatelka doprovází děti na oběd do jídelny v mateřské škole a zpět do ŠD.

Odchod dětí ze ŠD

Odchod dětí ze ŠD se řídí podle zápisního lístku. Pokud má žák odejít sám ze ŠD v jiný čas odchodu než je v zápisním lístku či s jinou osobou, sdělí tuto skutečnost družině písemně a to na lístku, kde musí být uvedeno jméno dítěte, datum a podpis.

Činnost školní družiny

 Cílem školní družiny je efektivně využívat volný čas dětí. Týdenní rozvrh činnosti je sestaven tak, aby vyhovoval požadavkům duševní hygieny – střídání klidných a pohybově náročných činností, práce a odpočinku, organizovaných a spontánních činností. Hojně využíváme tenisový stůl a také počítače s připojením na internet. Také využíváme školní zahradu s letním altánem, trampolínou, ke hrám i k činnostem.

  • Pravidelná činnost – je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje zejména organizované aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru.
  • Příležitostné akce – přesahují zpravidla rámec jednoho oddělení a nejsou zahrnuty do standardní týdenní skladby činností. Připravují je obvykle obě oddělení.
  • Spontánní aktivity – zahrnují každodenní individuální klidové činnosti po obědě, při pobytu venku (po organizované části pobytu v družině), spontánní hry v rámci ranního pobytu žáků nebo v tzv. koncové družině, kdy jsou slučována oddělení.
  • Odpočinkové činnosti – chápeme nejen ve smyslu klidových činností (poslechové činnosti, individuální hry, klid po obědě), ale i jako aktivní odpočinek (rekreační činnost), který bude kompenzovat jednostrannou zátěž během školního vyučování např. závodivé hry při pobytu venku či v tělocvičně.
  • Příprava na vyučování – zahrnuje didaktické hry, tematické vycházky a další činnosti, jimiž upevňujeme a rozšiřujeme poznatky, které žáci získali ve školním vyučování. Příprava domácích úkolů pouze po domluvě s vychovatelkou a rodiči, či třídní učitelkou a to, po 15. hodině.

Organizace ŠD

Školní družina má dvě oddělení, která mají na starosti vychovatelky, které splňují požadavky na předepsanou odbornou způsobilost a dále se vzdělávají.

I. oddělení – Františka Vašinová

II. oddělení – Bc. Eva Šáchová

Organizace vzdělávání

 Do denního programu jsou pravidelně zařazovány pohybové aktivity (venku nebo ve třídě). Děti ve školní družině nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí. Snažíme se vnímat celou osobnost žáka a získávat ho k aktivní spolupráci.

Veškeré činnosti jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě, aby se zapojovaly do organizace činnosti a při tom pracovaly svým tempem. Plánování činnosti vychází z potřeb a zájmů dětí.

Oficiální stránky ZŠ Topolná / Prohlášení o přístupnosti
web by: icard.cz