Školní jídelna
Vnitřní řád školní jídelny

Tento vnitřní řád vyplývá ze:

  • zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním ,vyšším odborném a jiném  vzdělávání (školský zákon)
  • vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování,ve znění pozdějších předpisů platných hygienických předpisů


I. Práva a povinnosti strávníků, pravidla vzájemných vztahů s  pracovníky školy

Strávník má právo:

  1. stravovat se ve školní jídelně podle školského zákona
  2. na kvalitní a vyváženou stravu podle zásad racionální výživy
  3. na kulturní prostředí při stolování
  4. na porci odpovídající normativu dle věkových kategorií
  5. na dostatek času pro konzumaci oběda

     

II.  Provoz školní jídelny, organizace činnosti

Do školní jídelny-výdejny mají povolen vstup pouze  děti/žáci – strávníci a pracovníci školy.

Výdej obědů pro žáky ZŠ probíhá od 12.00 h  do 13.30 ( podle rozvrhu ). Pro MŠ se dopolední svačina vydává v 8.30 h, oběd v 11.45 h a odpolední svačina ve 14.00 h.

Zákonný zástupce přihlašuje své dítě ke školnímu stravování na základě vyplněné přihlášky .

Přihlášku ke stravování je nutno vyplnit při nástupu žáka do školy a to vždy na začátku školního roku.

Nově přijaté děti do MŠ jsou přijaty ke stravování vždy. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují výše uvedeného věku (viz. vyhláška č. 107/2005).

Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Děti/žáci nejsou nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání, jsou pouze vybídnuti k ochutnání.

Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti.Žáci - strávníci si mohou ovoce a zeleninu, kterou nezkonzumují v jídelně, odnést z jídelny .

Úhrada za stravování se hradí bankovním převodem. Ceny a normy podávaného jídla se řídí předpisy o školním stravování.

Strava se odhlašuje předem, nejpozději do 7.00 h ráno.na tel. čísle 572 508 521, nebo e-mailem jidelna.ms@topolna.cz

Dítě/žák má nárok na dotovanou stravu pouze při pobytu ve škole

Pro děti/žáky a zaměstnance školy se obědy do jídlonosiče vydávají v ceně finanční normy pouze v první den onemocnění, pokud se nejedná o infekční onemocnění (tzn. první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se považuje za pobyt ve škole).

Běžný úklid během provozní doby zajišťuje v jídelně-výdejně  pracovnice pro výdej stravy, včetně stolů a podlahy znečištěných jídlem. Úklid po skončení provozní doby zajišťuje uklizečka pro školní jídelnu Jídelní lístek se vyvěšuje na chodbě při vstupu do mateřské školy, na nástěnce ve školní jídelně a na webu školy www.ms-topolna.webnode.cz, vždy ve čtvrtek na období následujícího týdne.

Děti/žáci  jsou ve vztahu k pracovnici pro výdej stravy a pedagogickému dohledu povinni dodržovat pravidla slušného chování  dohlížející pedagog a pracovnice pro výdej stravy, která vydává stravu,  jsou povinni respektovat práva dětí/žáků a zajišťovat jejich uplatňování vztahy zákonných zástupců s pracovníky školy jsou založeny na vzájemném respektu a slušnosti.                                          

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

Bezpečnost a ochrana zdraví dětí/žáků ve školní jídelně je zajištěna po celou dobu provozu školní jídelny. K zajištění bezpečnosti ve školní jídelně je určen pedagogický dohled , který dbá o bezpečnost strávníků, organizuje odběr stravy a dohlíží na čistotu a bezpečnost prostředí, zejména podlahy. V případě potřísnění podlahy upozorní pedagogický dohled pracovnici školní jídelny, která provede nutná opatření.

Děti/žáci dodržují ve školní jídelně zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, při svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu. Každou nehodu,  poranění či zdravotní indispozici ve školní jídelně děti/žáci okamžitě hlásí pedagogickému dohledu, který poskytne potřebnou péči.

Žáci se ve školní jídelně chovají způsobem, který vylučuje jakékoliv projevy ponižování nebo ubližování (zejména vůči žákům mladším a slabším).

IV.  Pravidla pro zacházení s majetkem ve školní jídelně

Děti/žáci mají právo užívat zařízení školní jídelny v souvislosti se školním stravováním.

Děti/žáci šetří zařízení a vybavení jídelny.

Děti/žáci oznámí zjištěné závady školního majetku pedagogickému dohledu ve školní jídelně. Škodu na majetku školní jídelny, kterou způsobí dítě/žák svévolně, je povinen jeho zákonný zástupce uhradit nebo zajistit opravu.

Projednáno na pedagogické radě dne 29.6.2017

                                                                                                    Kalabusová Radka

                                                                                                       ředitelka školy
Oficiální stránky ZŠ Topolná / Prohlášení o přístupnosti
web by: icard.cz